నమస్కారాలు!

Z-Library ప్రపంచంలో మిక్కిలి పెద్ద ఆన్‌లైన్ లైబ్రరీలలో ఒకటి. ప్రతి ఒక్కరికీ సాహిత్యం తీసుకురావాల్సి అనే మా ఉత్తమ లక్ష్యం. ఇవాళ Z-Library లో 8,533,000 పుస్తకాలూ 84,837,000 వ్యాసాలూ ఉంటాయి Z-Library సర్వర్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంటాయి: USA, రష్యా, జర్మనీ, ఫిన్లాండ్, మలేషియా మరియు లక్సెంబర్గ్లలో. మా నిల్వ చేసే దత్తాంశం ఇప్పుడు 220 టీబీ కన్నా ఎక్కువ! ప్రతి నెలా లక్షలమంది తమకు కావాలసినవాటికి Z-Library ఉపయోగిస్తున్నారు. అంటే మేము సరైన దారి పట్టిస్తూ ఉన్నాం! కాని మీ మద్దతు లేకుండా మేము మా లక్ష్యాలు సాధించలేక పోతాము.

Only thanks to your support over the past six months, we've made many improvements such as book rating, new category system, new book covers, book requests search, one-click download, most popular books in your language, updated category filter, terms search, Telegram bot and much more. Also, we have refreshed/updated some of our major pages: download history, user’s profile, book requests, your favorites and new blog page. మీ క్రియాశీల సహాయం మా బృందానికి శక్తి ఇస్తూ పని చేయడానికి మాకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. విరాళంగా ఇచ్చిన ప్రతి ఒక డాలర్ మా కోసం డబ్బు మాత్రమే కాక మీకు మా ప్రాజెక్ట్ నిజంగా అవసరమనే నమ్మకం కూడా!

Z-Library అనేది వ్యవస్థాపకుల మదత్తు మీరు ఇచ్చే మద్దతుతొడా సాధ్యమైన లాభాపేక్షలేని ప్రాజెక్టు. ఈ రోజు (September, 15th) - అంటే ఎప్పటిలాగా ప్రతి సంవత్సరం మార్చి మరి సెప్టెంబరులో - మేము ప్రాజెక్టుకు మద్దతు ఇచ్చే అభివృద్ధి చేసే అదనపు నిధుల సేకరణ ప్రారంభిస్తున్నాము. విరాళం ఇచ్చిన ప్రతి డాలర్‌కు మేము ఎంతో ధన్యవాదము.

భవదీయులు,
Z-Library అధికారం

తాజా విరాళాలు

$5
Matthew117
19 September 2021, 04:53
$10
bharat
19 September 2021, 04:53
$2
fer007
19 September 2021, 04:53
$10
maomao
19 September 2021, 04:53
$10
Damion
19 September 2021, 04:52
$3
Songo
19 September 2021, 04:52
$1
haue
19 September 2021, 04:51
$10
sellit
19 September 2021, 04:50
$1
Jordan
19 September 2021, 04:50
$2
蔻蔻徐
19 September 2021, 04:49
$10
Minjun
19 September 2021, 04:49
$1
DZ
19 September 2021, 04:49
$3
Leah
19 September 2021, 04:49
$1
666wsxx
19 September 2021, 04:49
$3
Burrito3
19 September 2021, 04:48
$10
Maomama
19 September 2021, 04:48
$10
半指江山
19 September 2021, 04:48
$10
Vincent
19 September 2021, 04:48
$5
new_david
19 September 2021, 04:47
$10
slijmbal
19 September 2021, 04:47
$1
Janet
19 September 2021, 04:46
$25
Nell
19 September 2021, 04:46
$10
ask
19 September 2021, 04:46
$1
wind
19 September 2021, 04:44
$5
Paola
19 September 2021, 04:44
$10
bridget
19 September 2021, 04:44
$10
mjarque
19 September 2021, 04:44
$1
Nur
19 September 2021, 04:43
$3
Crypt1c
19 September 2021, 04:43
$1
19 September 2021, 04:43
$2
Alex
19 September 2021, 04:43
$5
twn
19 September 2021, 04:42
$10
Maoke
19 September 2021, 04:42
$10
Stephen
19 September 2021, 04:42
$5
Anonymous
19 September 2021, 04:42
$36
LikieBooks
19 September 2021, 04:42
$25
jr
19 September 2021, 04:42
$6
BRich3414
19 September 2021, 04:41
$10
Anonymous
19 September 2021, 04:41
$20
Anonymous
19 September 2021, 04:40
$1
某某某
19 September 2021, 04:40
$7
Maegan
19 September 2021, 04:40
$5
cafe2cheese
19 September 2021, 04:40
$1
Charmian
19 September 2021, 04:39
$5
lora
19 September 2021, 04:39
$10
Anonymous
19 September 2021, 04:39
$1
Chrisama
19 September 2021, 04:39
$20
murph45
19 September 2021, 04:39
$1
欧叨
19 September 2021, 04:38
$2
悠闲的蜗牛
19 September 2021, 04:38
$1
Buwenshi
19 September 2021, 04:38
$10
Traktopell
19 September 2021, 04:37
$16
Anonymous
19 September 2021, 04:37
$1
ss
19 September 2021, 04:36
$1
gsw
19 September 2021, 04:36
$20
liftit
19 September 2021, 04:36
$5
cc
19 September 2021, 04:36
$10
fbsp
19 September 2021, 04:36
$3
heng
19 September 2021, 04:34
$10
Anonymous
19 September 2021, 04:34
$10
Mr.Holobau
19 September 2021, 04:32
$1
Lib123
19 September 2021, 04:32
$10
wxxwwxxw
19 September 2021, 04:32
$5
jjjeee
19 September 2021, 04:30
$5
fall1977
19 September 2021, 04:30
$1
xtzd
19 September 2021, 04:29
$1
zhouyuxuan
19 September 2021, 04:29
$10
holly
19 September 2021, 04:28
$15
AQ
19 September 2021, 04:28
$5
jiamei
19 September 2021, 04:27
$10
Jerrilynn
19 September 2021, 04:26
$15
misscharlotte
19 September 2021, 04:26
$25
caa55
19 September 2021, 04:26
$50
frankey218
19 September 2021, 04:26
$1
Spring
19 September 2021, 04:25
$5
singing
19 September 2021, 04:25
$15
Widgit
19 September 2021, 04:24
$5
Zheyuan
19 September 2021, 04:24
$15
Anna
19 September 2021, 04:24
$6
Kom
19 September 2021, 04:24
$25
Juan
19 September 2021, 04:24
$10
marcodalmeida
19 September 2021, 04:23
$5
XH
19 September 2021, 04:23
$1
loic
19 September 2021, 04:23
$10
Nancy
19 September 2021, 04:23
$20
Otaago
19 September 2021, 04:23
$20
NGJP
19 September 2021, 04:22
$10
小豹子
19 September 2021, 04:22
$10
C
19 September 2021, 04:21
$5
zzkzzkzzk
19 September 2021, 04:21
$10
scott
19 September 2021, 04:20
$5
Bengue
19 September 2021, 04:20
$10
Anonymous
19 September 2021, 04:20
$1
spf
19 September 2021, 04:19
$2
猪悟能
19 September 2021, 04:18
$5
foodlala
19 September 2021, 04:17
$10
thilan87
19 September 2021, 04:17
$5
Lorna
19 September 2021, 04:16
$1
vickynonunaga
19 September 2021, 04:14
$1
91
19 September 2021, 04:13

Top విరాళాలు

$298
Ramzes
18 September 2021, 20:08
$250
SarahRosettaStone
18 September 2021, 20:58
$201
bitsikka
15 September 2021, 19:14
$200
Margaret
18 September 2021, 15:09
$200
akuan5
15 September 2021, 17:16
$200
Dieu
18 September 2021, 04:06
$150
sicness0298
18 September 2021, 01:25
$150
TULKU
15 September 2021, 16:00
$110
Chuck
16 September 2021, 20:12
$101
Nonentity
16 September 2021, 23:29
$101
Reginald
16 September 2021, 11:22
$100
r0b
15 September 2021, 19:24
$100
Niles
17 September 2021, 08:22
$100
uncleken
16 September 2021, 15:55
$100
杨树嘻嘻
15 September 2021, 04:22
$100
Anonymous
16 September 2021, 15:57
$100
Anonymous
18 September 2021, 03:05
$100
luislope
18 September 2021, 01:28
$100
Soh1973
18 September 2021, 04:22
$100
Anonymous
15 September 2021, 04:28
$100
jxu
18 September 2021, 04:22
$100
rusol
18 September 2021, 01:38
$100
jake
17 September 2021, 00:18
$100
Anonymous
14 September 2021, 23:02
$100
ConstantReader
17 September 2021, 20:34
$100
lys
17 September 2021, 02:21
$100
Andrea
16 September 2021, 20:57
$100
Michael
18 September 2021, 04:29
$100
Barbara
17 September 2021, 16:22
$100
Cal
14 September 2021, 21:08
$100
lisabu
17 September 2021, 05:37
$100
Anonymous
15 September 2021, 18:28
$100
Anonymous
15 September 2021, 01:49
$100
rich
16 September 2021, 12:00
$100
朱晓
17 September 2021, 22:20
$100
tban
16 September 2021, 19:48
$100
Joe
16 September 2021, 18:40
$100
pseudozenon
17 September 2021, 09:58
$100
Laurie
17 September 2021, 18:29
$100
Test
17 September 2021, 20:51
$100
ChR
18 September 2021, 11:31
$100
jf
17 September 2021, 04:56
$100
Anonymous
16 September 2021, 18:55
$100
Anonymous
16 September 2021, 18:56
$100
Anonymous
18 September 2021, 00:44
$100
Claire
17 September 2021, 14:43
$100
onlyme
16 September 2021, 06:33
$100
Colleen
18 September 2021, 09:33
$100
onlyme
16 September 2021, 06:35
$100
Anonymous
16 September 2021, 06:37
$100
Max77
16 September 2021, 23:41
$80
Rose
18 September 2021, 08:28
$80
hanna
16 September 2021, 04:52
$80
MER
17 September 2021, 15:44
$75
susan
15 September 2021, 06:53
$75
Anonymous
15 September 2021, 17:00
$75
Eka
16 September 2021, 19:32
$75
lousysusan
16 September 2021, 19:44
$75
Peter
16 September 2021, 16:24
$75
Rossana
15 September 2021, 23:26
$75
Ai
18 September 2021, 00:42
$75
jose
16 September 2021, 20:24
$75
pd55
17 September 2021, 13:32
$70
Dhiren
16 September 2021, 17:45
$70
shu32
17 September 2021, 04:50
$60
Daniela
17 September 2021, 21:57
$60
Felamir
17 September 2021, 18:21
$60
RobertG
17 September 2021, 14:09
$60
Tcheuny
16 September 2021, 21:44
$60
mrdelay
17 September 2021, 10:23
$55
doje
18 September 2021, 02:59
$55
Yolobonglord
16 September 2021, 17:05
$53
chrisp
15 September 2021, 20:34
$52
Nathaniel
15 September 2021, 03:39
$51
Min
17 September 2021, 16:19
$51
Anonymous
18 September 2021, 10:43
$50
Landz
18 September 2021, 02:58
$50
Westcoaster
18 September 2021, 02:58
$50
marc
18 September 2021, 23:59
$50
Emilian
17 September 2021, 13:36
$50
Nancy
16 September 2021, 23:52
$50
Alexandr
15 September 2021, 19:26
$50
Mark
17 September 2021, 18:58
$50
Joanne
16 September 2021, 16:47
$50
Declan
17 September 2021, 11:32
$50
Paul
16 September 2021, 03:26
$50
johnbonn
17 September 2021, 04:23
$50
Formore
18 September 2021, 12:09
$50
wesley
16 September 2021, 05:48
$50
Anonymous
19 September 2021, 02:52
$50
tschuktschuk
17 September 2021, 12:31
$50
Anonymous
17 September 2021, 23:20
$50
jzb
17 September 2021, 18:07
$50
karen
18 September 2021, 16:25
$50
Josh
17 September 2021, 01:58
$50
cookding
17 September 2021, 17:05
$50
scs
18 September 2021, 05:15
$50
shalom
16 September 2021, 12:53
$50
BNL
17 September 2021, 18:09
$50
Anonymous
18 September 2021, 17:58