ప్రధాన Edexcel A Level Maths: Year 1 and 2 Combined Student Book

Edexcel A Level Maths: Year 1 and 2 Combined Student Book

, , , , , , , , ,
0 / 0
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
This Student Book provides full support for Edexcel's new linear AS Level and A Level specifications. Covering all the pure maths, mechanics and statistics content needed, the book provides dedicated exercises in every chapter for exam-style problem-solving and modelling questions. Dedicated revision exercises test synoptically across the curriculum. Throughout the book, the explanatory text is clear and concise, with abundant worked examples to show how key techniques can be used and common pitfalls to avoid. Short answers are in the back of the book, while full step-by-step solutions are provided online. MyMaths links appear at the bottom of all exercises, providing a quick route to further practice and support.
సంవత్సరం:
2017
ప్రచురణకర్త:
Oxford University Press
భాష:
english
పేజీల సంఖ్య:
736 / 737
ISBN 10:
0198413157
ISBN 13:
9780198413158
ఫైల్:
PDF, 198.01 MB

మీకు ఆసక్తిగా కనిపించ వచ్చు Powered by Rec2Me

 

కీలక పదబంధాలు

 
cos23
2 comments
 
Simon Banda
ALL BOOK S UNDER ONE SITE. AMAZING
18 August 2019 (23:07) 
tutornada
excellent website helping students in nowadays need to books during lockdown .bless you for doing that
18 March 2021 (18:39) 

మీరు పుస్తక సమీక్ష రాసి మీ అనుభవాలను పంచుకోవచ్చు. మీరు చదివిన పుస్తకాలను గురించి మీ అభిప్రాయంపై ఇతర పాఠకులు ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. మీరు పుస్తకాన్ని ప్రేమిస్తున్నారో లేదో నిజయతిగా వివరణాత్మక అభిప్రాయం ఇస్తే ఇతరులు తమకు సరిపడే కొత్త పుస్తకాలు కనుగొంటారు.
1

O Mundo da Pólis

Year:
2012
Language:
portuguese
File:
PDF, 14.52 MB
0 / 0
2

Morphologie Verbale du Ngombale

Year:
2003
Language:
french
File:
PDF, 2.72 MB
0 / 0
θ
c

θ

6 cos

+ 8 sin

a

Use

to

Check

graphics

draw

the

calculator

graphs

of

y

or

y=

-2 cos q

=

sin (q

2

cos

(q

-

30°)

on

the

same

your

the

a

points

of

intersection

-180°≤

q

an

in

algebraic

points

of

graphics

method

to

calculate

the

of

or

other wise

y

algebraically

7 cos q

-24 sin q

in

the

-

a),

giving

the

values

form

of

that

7 cos q

-24 sin q

r

and

q

+3≤28

nd

the

minimum

-24 sin q

value

of

+3

Use

a

=

3

sin x

+

4

the

values

graphics

calculator

x

in

other wise

to

1
the

graph

of

f(q)=

cos x

of

or

to

7 cos θ

for

Find

graphics

intersection.

calculator

graph

a

the

draw
draw

using

≤180°

b

a

-6 sin 2q

the

7 cos q

same

answers

Express

and

Use

8 cos 2q

axes.

Show
range

5

d

-7 cos q

+45°)

r cos (q

Find

Use

24 sin q

calculator.

other wise

10

b

b

= 1

2

a

and

3 sin q

sin q

θ
- 4 cos

2

4

c

3

-

0≤

q

- 24 sin θ

≤2π

the

Describe the transformations required to
range

-90° ≤

x

≤ 90° for

y

which

≥ 3.

Show

map the graph of y =sec q onto the graph
your

working.

of y
6

Use

to

a

graphics

draw

the

calculator

graph

of

y

or

=

f(q)

other wise

= sin 2 x + 2 cos 2 x .

Challenge
Showing

values

your

of

x

in

working,

the

range

nd

0

<

algebraically

x

<

180°

for

the

which
11

a

y

>

2

b

y

<

Use

the

nd

-2

the

these
7

An

alternating

electrical

current

i

amps

time

t

(where t

seconds

≥ 0)

is

given

= 12 cos 3t

What

b

How

is

a

the

many

current

8

Show

stationar y

and,

in

to

values

each

of

case,

the

; smallest

these

positive

values

value

of

q

at

occur.

- 5 sin 3t

a
a

formula

by

which
i

requested

expressions

angle

at

state
a

compound

to

initial

seconds

fall

that

value

to

5

does

the

it

e

take

3 sin q

+

maximum

value

of

current?

for

can

i

20+5 sin q

-12 cos q

ii

20-(5 sin q

the

amps?

cos q

2

of

b

be

e

minimum

-12 cos q)

value

of

65
written

in

the

form

r cos (q

-

a)

where

5 sin θ
r

>0

and

a

maximum

and

the

which

is

acute.

value

values

the

of

of

q

Hence,

2

nd

cos q

between

maximum

value

3

+

0

You can check your results on a graphics

sin q

and

360°

calculator
.

at

occurs.

12

Two

alternating

combined
b

Find

the

minimum

value

I
and

the

value of q at which it occurs. You can check

your answer on a graphics calculator
.

9

Use

the

the

compound

maximum

expression,

and

giving

angle

formula

minimum

necessar y.

In

your

each

to

values

answers

case,

state

is

given

value

of

q

at

which

minimum

the

resultant

=2 cos w t

in

the

constant

the

time

a

the

is

Use

the

nd

the

each

surd

0

to

nd

of

≥

each

in

are

current

-4 sin w t,

w

=4,

angle

maximum

time

and

where

seconds.

compound

the

rst

at

formula

value

which

it

of

I

and

occurs.

form
For

how

many

seconds

in

each

smallest
is

the

value

of

I

more

than

maximum
half

and

I

t

cycle

positive

by

where

b

if

that

currents

smallest

3 sin θ

+

so

electrical

of

1

2 cos θ

12 cos θ

-

the

its

maximum

value?

occurs.

2159

SEARCH
SEARCH

383

ERUP

sin

cos q

2

θ
d

a
= 9

2

Reasoning

nd

below

the

the

area

trapped

bottom

cur ve

problem-solving

between

from

the

two

cur ves,

area

below

you

the

subtract

top

the

ERUP

To

and

area

cur ve.
y

y

Key

If

f(x)

≥

g(x)

or

f(x)

≤

g(x)

for

all

x

in

the

=

g (x)

p oint

inter val

A

a

≤

x

≤

b,

then

the

area

between

the

two

cur ves

y

=

f(x)
y

=

f (x)

x

and

y

=

g(x)

and

the

lines

x

=

a

and

x

=

b

is

given

by

O
a

b

b

A =

∫

f (x ) - g(x )d x
y

a

y

e

formula

for

the

area

when

the

trapped

between

two

cur ves

even

area

straddles

the

g (x)

A

holds

x
a

true

=

O
y

x-axis.

=

f (x)

y

y

If

the

cur ves

intersect

in

the

inter val,

then

=

f (x)

each

y

=

g (x)

A

c

b

B

e

total

area

is

A

+

B

=

∫

f (x ) - g(x )d x

+

f (x ) - g(x )d x

∫

x
O

a

ygetartS

To

nd

the

area

1

Identify

2

Draw

3

Integrate

4

Where

trapped

where

a

the

sketch

and

to

c

between

curves

help

necessary,

nd

curves

intersect. This

you

substitute

two

plan

which

a

in

an

will

c

b

interval

determine

integrals

will

the

need

limits

to

be

of

integration.

evaluated.

limits.

the

total

area

by

addition.

4

y
2

e

cur ve

y

=

x

2

+

x

+

4

intersects

the

cur ve

y

=

-x

+

2x

+

5

at

the
2

elpmaxE

1


points



-



Find

3
, 3

2

the

y

and


4

exact

=

(1,



+

4

A

area

between

the

two

cur ves.

1

Show

your

working.

2

=

–x

+

2x

+

5

1

2

∫

x

6)

y

A =

+

x



(− x

2

+ 2x + 5) − ( x

2

+ x + 4 )dx

=

−2x

∫

+ x + 1dx
x

1

1

2

2

O
–1

1

2

1
3

2x


=

2

−

x



+

1

+ x




3



2



Use

2

2


=

−


1
+

3


+1


2



points

1

−

1
+



the

x-values

of

the

1

12

1

the



of

limits

intersection

of

as

integration.

−

8

2



3

5
=

6

7


−


Integrate

−


24

=

limits.

9
=

8

substitute


the

9

and

square units

8

Note

of

2057,

2168,

2170,

that

which

2218,

the

area

2274

same

is

result

is

subtracted

same

from

regardless

which.

SEARCH
SEARCH

437